Ondanks toezegging geen kabinetsstandpunt

Per brief laat de minister op 17 december 2009 aan de Kamer weten dat hij nog geen standpunt over de NEN-normen kenbaar kan maken. De relevante tekst uit deze brief:

“In het Algemeen Overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid dat ik met u voerde op 12 november heb ik melding gemaakt van de vraagprijs van NEN voor de eventuele afkoop van NEN-normen waarnaar in de bouw- en milieuregelgeving wordt verwezen. Wanneer deze normen vrij beschikbaar zouden worden gesteld, betreft dit een vraagprijs van 5,3 miljoen euro per jaar. NEN wenst daarbij over afkoop langjarige afspraken te maken met een minimumperiode van 10 jaar. Dit ziet NEN als compensatie voor het verlies aan opbrengsten uit de normverkoop zoals NEN die heeft berekend. Daarbij is door NEN als aanvullende voorwaarde gesteld dat het auteursrecht van de betreffende normen bij NEN blijft en de jaarlijkse financiĆ«le bijdrage van VROM/WWI aan het NEN-normontwikkelingswerk wordt gecontinueerd.

Een besluit om bouw- en milieunormen af te kopen heeft niet alleen financiĆ«le gevolgen voor VROM/WWI. Immers, er wordt ook vanuit andere regelgeving verwezen naar NEN-normen. Mede gezien de rijksbrede implicaties van afkoop van bouw- en milieunormen wordt een Kabinetsvisie op normalisatie voorbereid. Daarin zal een standpunt worden ingenomen met betrekking tot de wenselijkheid van afkoop van NEN-normen. U zult deze visie begin 2010 ontvangen. Ik stel voor het overleg over afkoop met uw Kamer op basis daarvan verder te voeren.”

Met de brief is, in afwijking van de eerdere toezegging, geen kabinetsbesluit kenbaar gemaakt. De Kamer heeft de minister niet gehouden aan de toezegging en accepteert hiermee de handelwijze van de minister.