Rechtszaak om
gratis NEN-normen

Eenieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Dit is de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Normen in wetten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de wetten zelf en moeten dan ook op gelijke voet te raadplegen zijn. Zo hebben we het in onze Grondwet geregeld. Voor verwijzingen naar NEN-normen vanuit wetten is de praktijk echter anders. Dit wringt met de rechtszekerheid en is nadelig voor de naleving. Na meer dan 10 jaar gedoe heeft de Hoge Raad op 22 juni 2012 helderheid verschaft over deze kwestie...

Laatste nieuws

Pleitnota’s

1 maart 2010

Op 2 maart 2010 hebben de Staat, het NNI en Knooble als sluitstuk in het hoger beroep de pleitnota’s bij het gerechtshof te Den Haag ingediend. De zaak is aangehouden tot 16 maart 2010 voor het fourneren van stukken en het vragen van arrest.

Het is vervolgens aan het Hof om een datum voor het wijzen van arrest te bepalen.

Uitspraak verbindende karakter

24 februari 2010

Op 5 februari 2010 heeft de Rechtbank ‘s Hertogenbosch (zaaknummer: AWB 08/1587) uitspraak gedaan over het verbindende karakter van NEN-normen.

Deze zaak staat los van de Knooble NEN-zaak. Omdat er een uitspraak over het verbindende karakter van NEN-normen is gedaan, onder verwijzing naar het vonnis van 31-12-2008 in de Knooble NEN-zaak, is deze rechtszaak relevant.

 Samenvatting uitspraak

Anders dan de rechtbank ’s-Gravenhage (uitspraak van 31 december) is de rechtbank van oordeel dat de voorschriften van het Bouwbesluit 2003, voor zover daarin wordt verwezen naar NEN-normen, verbindende kracht hebben. De omstandigheid dat deze voorschriften, waarvan ook de rechtbank aanneemt dat zij het karakter van algemeen verbindende voorschriften hebben, niet overeenkomstig de Bekendmakingswet zijn gepubliceerd doet daaraan niet af. De formele wetgever heeft in artikel 3 van de Woningwet een van de Bekendmakingswet afwijkende bekendmakingsregeling getroffen, die ertoe strekt dat de NEN-normen door de enkele verwijzing ernaar het karakter van algemeen verbind voorschrift krijgen. Voor zover die regeling afwijkt van de Grondwet blijft dit zonder gevolgen, gelet op het in artikel 120 van de Grondwet neergelegde toetsingsverbod. (Lees meer…)

Pleidooi staat voor 2 maart 2010 gepland

22 december 2009

Op de rolzitting van 22 december 2009 hebben de Staat, het NNI en Knooble schriftelijk pleidooi gevraagd. Het Hof heeft hier in toegestemd. Het schriftelijk pleidooi is naar de rolzitting van 2 maart 2010 verwezen. Hiermee komt er een einde aan de schriftelijke behandeling van de zaak in hoger beroep en zal het Hof een datum voor het wijzen van arrest bepalen.

Memorie van antwoord in incidenteel appel zijdens de Staat

22 december 2009

Op 22 december 2009 heeft de Staat zijn memorie van antwoord in incidenteel appel bij het gerechtshof te Den Haag aangeboden.

Ondanks toezegging geen kabinetsstandpunt

17 december 2009

Per brief laat de minister op 17 december 2009 aan de Kamer weten dat hij nog geen standpunt over de NEN-normen kenbaar kan maken. De relevante tekst uit deze brief: (Lees meer…)