Rechtszaak om
gratis NEN-normen

Eenieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Dit is de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Normen in wetten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de wetten zelf en moeten dan ook op gelijke voet te raadplegen zijn. Zo hebben we het in onze Grondwet geregeld. Voor verwijzingen naar NEN-normen vanuit wetten is de praktijk echter anders. Dit wringt met de rechtszekerheid en is nadelig voor de naleving. Na meer dan 10 jaar gedoe heeft de Hoge Raad op 22 juni 2012 helderheid verschaft over deze kwestie...

Laatste nieuws

Prof mr Antoni Brack over de NEN-zaak

17 juni 2013

Klik hier om het artikel te bekijken.

Arrest

22 juni 2012

Het beroep is verworpen. Dit betekent dat de Hoge Raad geen reden ziet het systeem van verwezen normen aan te passen.

Over de mogelijkheden om de kwestie op Europees niveau aanhangig te maken kunnen wij op dit moment geen uitspraken doen.

Wij feliciteren het NNI en de Staat en bedanken iedereen die ons in deze zaak heeft gesteund.

Bekijk het arrest.

Vrijdag 22 juni 2012 om 10:00 uur: arrest

22 juni 2012

Wij proberen de uitkomst zo snel mogelijk aan te geven. Dit zal zo rond 11:00 uur zijn.

Reactie op conclusie

5 april 2012

Knooble zal op de conclusie van de advocaat-generaal reageren.

Hiermee is er van de zijde van Knooble alles aan gedaan om de inhoudelijke argumenten zorgvuldig en volledig aan te geven.

Hiermee is er ook alles aan gedaan om het belang van de zaak over te brengen.

Na 6 jaar inzet door Knooble is het nu aan de Hoge Raad om hierover te oordelen.

De datum voor arrest is vrijdag 22 juni 2012.

NEN-normen zijn ‘handige richtlijnen’

1 april 2012

opiniestuk

“Normen zijn vastgelegde afspraken die worden gemaakt door en voor de markt. Het zijn handige richtlijnen. Iedereen is vrij om langs een andere weg dan een NEN-norm aan te tonen dat hij aan de wettelijke eisen heeft voldaan.” Dit is wat het NNI stelt. (Lees meer…)