Rechtszaak om
gratis NEN-normen

Eenieder wordt geacht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Dit is de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. Normen in wetten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de wetten zelf en moeten dan ook op gelijke voet te raadplegen zijn. Zo hebben we het in onze Grondwet geregeld. Voor verwijzingen naar NEN-normen vanuit wetten is de praktijk echter anders. Dit wringt met de rechtszekerheid en is nadelig voor de naleving. Na meer dan 10 jaar gedoe heeft de Hoge Raad op 22 juni 2012 helderheid verschaft over deze kwestie...

Laatste nieuws

Alle NEN-normen gratis via torrent

2 oktober 2011

Alle NEN-normen zijn gratis verkrijgbaar via torrent: klik hier om het aanbod op torrent te bekijken.

 Laat het duidelijk zijn: wij zijn geen voorstander van deze manier en hebben hier geen bemoeienissen mee.

Kabinetsreactie nader beschouwd

7 juli 2011

Wij zijn zeer positief over het voornemen van het kabinet om bepaalde normen nu wel vrij beschikbaar te gaan stellen!

Fijn, leuk, mooi maar is dit het dan? Laten we proberen het realistisch te duiden.

In de kabinetsreactie van 30 juni 2011 is niet aangegeven waarom bepaalde normen nu dan toch gratis beschikbaar komen. Er wordt verwezen naar de aanbeveling vanuit het project Kenbaarheid van Normen en Normalisatie en in het bijzonder de navolgende aanbeveling: ‘De overheid dient, naar analogie van reguliere wetgeving, “verwezen normen” kosteloos ter beschikking te stellen.’ Dat gaat de overheid nu dus doen maar dan wel een beetje. (Lees meer…)

Bepaalde normen komen vrij

5 juli 2011

Het Kabinet laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat bepaalde normen nu toch vrij beschikbaar komen.

Dit is een opmerkelijke wending. (Lees meer…)

Mondeling pleidooi

21 juni 2011

De Hoge Raad heeft ingestemd met het verzoek van Knooble om mondeling pleidooi.

Het mondeling pleidooi is aanvullend op de schriftelijke toelichting.

Een en ander vindt plaats op 14 oktober 2011.

Conclusie van antwoord NNI

18 april 2011

Op de rolzitting van de Hoge Raad van 15 april 2011 heeft NNI haar conclusie van antwoord genomen.

NNI is zelf niet in cassatie gegaan tegen het arrest van het Gerechtshof te Den Haag van 16 november 2010. (Lees meer…)